Jego Świ¹tobliwośæ
Ojciec Świêty

Jan Pawe³ II

BISKUP RZYMSKI
NAMIESTNIK NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
NASTÊPCA KSIÊCIA APOSTO£ÓW
NAJWY¯SZY KAP£AN KOŚCIO£A KATOLICKIEGO
PATRIARCHA ZACHODU
PRYMAS ITALII
ARCYBISKUP METROPOLITA RZYMSKIEJ PROWINCJI KOŚCIELNEJ
SUWERENNY W£ADCA PAÑSTWA WATYKAÑSKIEGO
 

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Damian Zimoñ

 

Jego Ekscelencja
Prze³o¿ony Generalny FSSPX
Biskup

Bernard Fellay