Rekolekcje ignacjañskie

23.10-28.10  Rekolekcje ignacjañskie dla mê¿czyzn (Warszawa)

07.12-12.12  Rekolekcje ignacjañskie dla  niewiast (Warszawa)
 

Dni skupienia

06.11-07.11 Czuwanie ku czci Niepokalanego Serca NMP. (Warszawa - rozpoczêcie godz.19.00)
 

Pielgrzymki