Prosimy wiernych o sk³adanie ofiar na zakup stacji Drogi Krzy¿owej dla naszej Kaplicy

-------------------------------------------------------------------------