Nabo¿eñstwa 
 
 

Msza Świêta w ka¿d¹ niedzielê o godz. 12.00
(Msza śpiewana poprzedzona Asperges)
Ró¿aniec: W ka¿d¹ niedzielê o godz. 11.45
Nabo¿eñstwo do Najświêtszego Serca Pana Jezusa - w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca - rozpoczêcie o godz.17.30
Spowiedź przed ka¿d¹ Msz¹ Św.